Foreldrar

Leyfisbeiðnir

Sæki forráðamaður skólaskylds barns um tímabundið leyfi þess frá skólasókn er skólastjóra heimilt að veita slíkt leyfi í samráði við umsjónarkennara telji hann til þess gildar ástæður. Forráðamaður skal þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á leyfinu stendur. Þegar leyfisbeiðni hefur verið veitt er það á ábyrgð foreldra að hafa samband við þá kennara sem koma að barni þeirra og fá námsáætlun/námsefni til þess að dragast ekki aftur úr.

Vinsamlegast fyllið út formið


Veikindi og leyfi

Leyfi

Umsjónarkennari og ritari hafa heimild til að veita leyfi í 1 eða 2 daga, enda sé haft samband með fyrirvara.Öll leyfi til lengri tíma veitir skólastjóri að fenginni beiðni frá foreldrum.

Veikindi

Öll veikindi nemenda ber að tilkynna daglega í skólann áður en kennsla hefst eða eins fljótt og hægt er. Foreldrar geta sent inn tilkynningu í gegnum Námfús, sent tölvupóst á gudmunda@stykk.is eða hringt í síma 433-8177.

Öll forföll í íþróttum og sundi þarf að tilkynna til ritara.

Eftir veikindi hafa nemendur 1.-6. bekkjar leyfi til þess að vera inni í frímínútum í tvo daga. Nemendur hafa ekki leyfi til þess að vera inni í frímínútum nema eftir veikindi.



Skólasókn

Allar fjarvistir nemenda eru skráðar, hvort sem um er að ræða veikindi, fjarvistir með leyfi eða án leyfis. Komi nemandi of seint í kennslustund er það einnig skráð. Yfirlit um skólasókn nemenda er sent til foreldra með vitnisburðarblöðum í lok hverrar annar.
Hægt er að fá nánari upplýsingar um skólasókn nemenda með því að hafa samband við skrifstofu skólans eða umsjónarkennara nemandans.

 

Tilkynningar um veikindi eru skráðar með því að fara inn í Námfús.

Umsóknir um leyfi þarf að sækja hér. Vinsamlegast fyllið út formið hér að ofan.

Tapað-Fundið

Sérúrræði

Áherslur í sér- og stuðningskennslu

 
Verkefnaver

Í Verkefnaveri og reynt að vinna sem mest í hópum. Þar inni er miðstöð sérkennslu og nemendum boðið upp á aðstöðu og/eða aðstoð við hæfi.  Áhersla er lögð á skýrt og myndrænt umhverfi, þægilegt jákvætt andrúmsloft og hvatningu. Kennarar í Verkefnaveri skipta á milli sín verkefnum, hver með sínar séráherslur, og eru tímarnir fyrir 2-8 nemendur í hóp. Inn í Verkefnaver kemur (ásamt bóklegum greinum) kennsla í tónmennt, textílmennt, heimilisfræði, útikennslu, athöfnum daglegs lífs, leikrænni tjáningu o.fl. sem löguð er að þörfum hópsins. Þessi starfssemi miðast aðallega við nemendur með fötlunargreiningu.
 
Önnur sérkennsla


Einkatímar í sérkennslu eru fyrir nemendur sem geta ekki nýtt sér kennslu í hópi eða þurfa á því að halda við afmörkuð viðfangsefni.
Sértímar eru í íþróttum og sundi fyrir þá nemendur sem hentar betur minni hópar eða þurfa aukna hreyfiþjálfun.
 
Elstu bekkir

Í elstu árgöngum er „fljótandi“ stuðningskennsla. Hver bekkur (frá 6.-10. bekk) er með tvo sérkennslutíma á viku sem nýttur er í samráði stuðningskennara og viðkomandi fagkennara. Mismunandi getur verið hvaða nemendur bekkjarins fara til stuðningskennarans. Þannig geta kennarar komið betur til móts við hvern og einn, sér í lagi þá sem þurfa meiri aðstoð. Þeir nemendur sem þurfa meiri stuðning en hægt er að sinna með
Markmið með öllu skólastarfi, þ.m.t. sérúrræðum, er „að að búa nemendur sem best undir líf og starf í lýðræðissamfélagi“  (sbr. aðalnámskrá). Fjölbreyttar leiðir eru notaðar til þess að ná því markmiði og mjög misjafnt hvaða leiðir og áherslur henta fyrir hvern og einn.

Frímínútnagæsla

Í skólanum eru 2 kennarar á gæslu í fimmtán mínútna frímínútum ásamt gangavörðum og 2 “skólavinum” sem eru nemendur úr 10. bekk. Í styttri frímínútum eru tveir gangaverðir á gæslu inni ásamt tveimur kennurum úti.



Útivistartími

Sérstakar reglur, skv. barnaverndarlögum, gilda um útivistartíma barna og ungmenna.

Í barnaverndarlögum kemur fram að frá 1. september til 1. maí megi börn, 12 ára og yngri, ekki vera á almannafæri eftir kl. 20 nema í fylgd með fullorðnum. Börn á aldrinum 13 til 16 ára mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 22, nema þau séu á heimleið frá viðurkenndri skóla-, íþrótta- eða æskulýðssamkomu. Frá 1. maí til 1. september lengist útivistartíminn um tvær klukkustundir.

Á björtum sumarkvöldum getur verið erfitt fyrir foreldra að neita barninu um að vera lengur úti en útivistarreglurnar segja til um. Þeir reyna að réttlæta ákvörðun sína um lengri útiveru með því hve fá björt og falleg kvöld eru hér á Íslandi. Nægur nætursvefn er mikilvægur börnum og unglingum, hann er forsenda vellíðunar barnsins.
Foreldrar verða að hafa í huga að þegar barnið er búið að vera úti að leika sér allan daginn er þreytan farin að segja til sín. Barnið neitar því að vera þreytt því það vill flýta sér út að leika sér. Þreyta eykur líkurnar á slysum þar sem barnið á erfiðara með að bregðast við umhverfinu. Athyglin er verri, viðbragðsflýtirinn seinni og jafnvægið verra.
Það virðist vera sem foreldrar slaki á útivistarreglunum þegar barnið eldist. Við það getur hætta á áhættuhegðun barnsins aukist eins og t.d. fikt með áfengi eða aðra vímugjafa.



Viðbrögð við slysum

Minniháttar slys

Sá starfsmaður skóla sem kemur fyrstur á vettvang tekur að sér stjórn.

Stjórn felst í því að sjá til þess að:
- þeim slasaða sé sinnt.
- kallað sé á hjálp.
- nærstaddir séu róaðir.

Skólastjórnendur eru látnir vita, þeir virkja áfallaráð ef með þarf.

Skólastjórnendur/umsjónarkennari láta forráðamenn viðkomandi nemenda
vita.
Fundur með kennurum og starfsfólki skóla þar sem farið er yfir staðreyndir
málsins.
Umsjónarkennarar ræða við og vinna með nemendum um staðreyndir
málsins, áfallaráð virkjað ef með þarf.

Alvarleg slys

Slys tilkynnt (112).

Skólastjórnendur safna staðreyndum um slysið, ef slys verður í skólaferð sjá
umsjónarmenn ferðarinnar um þann þátt og upplýsa skólastjórnendur
jafnóðum um gang mála.

Skólastjórnendur virkja áfallaráð

Skólastjórnendur eða aðrir aðilar úr áfallaráði tilkynna forráðamönnum
viðkomandi nemenda um atburðinn.
Fundur með kennurum og starfsfólki skóla þar sem farið er yfir staðreyndir
málsins.

Skólastjóri / umsjónarkennari hefur samband við fulltrúa í foreldrafélagi
sem láta aðra forráðamenn bekkjarins vita.

Áfallaráð ásamt umsjónarkennara ræðir við og vinnur með nemendum í
einstaka bekkjum sem tengjast málinu.

Slys - tryggingar

Slasist nemandi á skólatíma er haft samband við heimili og einnig heilsugæslustöð
þyki ástæða til.
Nemendur eru slysatryggðir á leið til og frá skóla, á skólatíma og í ferðum á vegum
skólans samkvæmt skilmálum slysatryggingar fyrir skólabörn.
Nánari upplýsingar um skilmála tryggingarinnar veita skólastjóri og umboðsmaður
tryggingafélags.
Vakin er athygli á að sjálfsábyrgð foreldra er 12 þúsund krónur.



Viðbrögð við eldsvoða eða hættuástandi

Í skólanum er viðurkennt brunaviðvörunarkerfi og neyðarlýsing. Flóttaleiðir í
skólahúsinu við Borgarbraut eru af efri hæð í gegnum bókasafn, af neðri hæð um
aðalinngang eða neyðardyr á kennarastofu og stofu 12. Í kjallara eru
neyðarútgangar úr hverri stofu.

Brunaæfingar eru haldnar einu sinni á vetri.

Fari viðvörunarkerfi í gang er unnið eftir eftirfarandi rýmingaráætlun:
- Skólastjóri eða húsvörður fara að stjórntöflu kerfisins og aðgæti hvaðan
brunaboðið kemur.
- Kennarar undirbúa rýmingu kennslustofa og taka með sér nafnalista.
- Skólastjóri eða húsvörður hafa samband við slökkvilið, tilkynna um eld eða
gefa skýringar á brunaboðinu.
- Kennarar athuga hvort útgönguleiðir eru greiðar, nemendur ganga í röð út
úr kennslustofum og kennari lokar dyrum.
- Kennarar og annað starfsfólk sjá um að hver nemendahópur skili sér á
söfnunarsvæði sem er íþróttahús. Á söfnunarstað fara kennarar yfir nafnalista
og ganga úr skugga um að allir nemendur hafi skilað sér út.
Vanti einhverja nemendur láta kennarar skólastjóra eða staðgengil hans vita.
- Slökkvilið kemur á staðinn, skólastjóri eða staðgengill gefur slökkviliðsstjóra
upplýsingar um hvaða nemendur hafi orðið eftir inni og hugsanlega
staðsetningu þeirra.



Hjólreiðar

Við notum hjólin bara til og frá skóla.
Skólalóðin er því miður ekki góður kostur fyrir hjólin en við ætlum að skoða aðra möguleika fyrir hjólreiðarfólk.
Krakkar munið að þið eigið að nota hjálma

Óveður


Að fella niður kennslu vegna veðurs er neyðarúrræði. Hafi ekki komið tilkynning í útvarpi um skólalokun, en foreldrar telja veður hættulegt börnum sínum, halda þeir börnunum að sjálfsögðu heima. Aðstæður fólks til að koma börnum á milli eru ólíkar. Ábyrgðin verður að vera foreldranna og öryggi á að sitja í fyrirrúmi.
Skelli á óveður meðan nemendur eru í skólanum þurfa foreldrar að sækja börn sín í skólann eða tryggja heimför þeirra á annan hátt.

Viðbrögð við mengun

Þegar mengun fer yfir viðmiðunarmörk fær skólinn tilkynningu um það frá lögreglu. Í þeim tilvikum er nemendum haldið inni.
Ef mengun er undir viðmiðunarmörkum geta foreldrar barna sem viðkvæm eru haft samband ef þeir vilja halda börnum sínum inni.